senang-senang datang la lagi eyh..sahabaT amatlah dialU-alUkan...

Sunday, 13 June 2010

pelik tapi benar..bUat renUngan kiTa semUa teman-teman...

 • bila ada pemerintah ataU pemimPin menggelapkan dUit atau melakUkan raSuah, tidak akan ada hUkuman bUat mereka diSebabkan oleh pangkat mereka..apa ni? perasan tak bahawa wUjud ketidakadilan dan penindaSan yang jelaS disini..

 • kadang-kadang orang yang melakUkan kesilapan yang terlalU kecil pUla akan dihUkum dengan hUkuman yang tidak adil bUat mereka.pernah ada satU keS, bila yang mencuri itu seorang nenek atau ataU kita kira sebagai inSan yang lemah, dengan mUdah ditangkap, disidangkan dan diputuskan hukuman penjara, disebabkan hanya mencUri sebiji tembikai, mungkin saja kerana dia tengah kelaparan...sUngguh peLik kan?...ish3..

 • Bila ada orang atau kelompok dengan jelaS-jelas merosakkan dan memperlecehkan ajaran Islam sehingga menyentUh isU snsitif, seperti ALLAH, Quran dan Rasullullah, di negeri-negeri Islam, maka orang lain dengan senangnya mengatakan itU adalah kebebasan berpendapat, berekspresi dan menafsirkan agama. dan sUdah hampiR tiada pihaK yang menegakkan syiar iSLam..apa peranan kiTa sebagai umat iSLam.maSyaALLAH..

 • Namun sebaliknya, bila ada khatib, ustaz atau masyarakat Muslim mengajak jemaah dan umat Islam untuk konsiten dan istiqamah dengan ajaran agamanya, maKa orang dengan mudah menuduhnya sebagai individU yang bertindak keras dan tidak boleh berdakwah dengan hikmah, malah tUrut dicurigai sebagai terroris..malah seringkaLi maSyarakat mengaitkan dengan ayaT al-Quran " tidaK ada pakSaan dalam iSLam" jangan saLah faham dengan ayat qUran, rujUk pada yang lebih mengetahUi seperti uSTaz dan ulama'

 • Apa yang tertUliS jelaS dalam Al-Qur’an belum tentu dipercayai dan diyakini kebenarannya, mengaku sebagai Muslim, tetaPi tidak beriman pada AL-Quran. Padahal Al-Qur’an itu Kalamullah (Ucapan Allah) yang mustahil adalah pembOhongan. Kebenarannya sudah teruji sepanjang maSa dari berbagai sudUt ilmu pengetahuan. Akhir-akhir ini mUncul tanggapan bahawa Al-Qur’an mengajarkan fahaman terrorisme.astarfirUllahalazim..sedangkan nabi MUhamad pernah bersabda " berpeganglah pada aL-Quran dan sUnnahkU, neScaya kamU tidak aKan pernah seSat di dUnia fatamOrgana ini..

 • sistem undang2 dan penTadbiran yang manUSia reka diyakini dan dibanggakan itu menyebabkan hidup mereka kacau dan mereka selalU menghadapi berbagai kezaliman dan ketidakadilan dari para penguaSa negeri mereka. Malah mereka maSih saja yakin inilah jalan hidup yang sesuai dengan mereKa.

 • Namun, bila ada yang mengajak dan menyeru untuk kembali kepada hukum Islam, maka orang akan menUduh ajakan itu akan membawa kepada kemUnduran, kekerasan dan terrorisme..Padahal mereka tahu bahawa Islam itu diciptakan oleh Allah untuk keselamatan dunia dan akhirat dan Allah itu mUStahil akan menjadi keliru dan menzalimi hamba-Nya.sesUngguhnya ALLAH itU MAHA MengetahUi apa yang kamU tidak ketahUi..

 • begiTu juga apabila orang yahUdi atau beragama lain menyimPan janggUtnya, mereka dianggaP sebagai mengiKut ajaran agama mereka, tetaPi apabila orang iSLam melakUkan sedemikian rUpa, mereka akan dianggap berbahaya dan mUngkin daripada golongan yang fanatiK agama malah dianggaP terroris. sedangkan itU adalah kerana menUrut sunnah RaSullullah ( menyimpan janggUt )."barangSiapa menghidUpkan sUnnahku, akan diberi pahala seratUs pahala maTi syahid".

 • bila oRang barat ( waniTa) tinggal dirumah, mereka dianggap sebagai wanita yang baik kerana menjalankan tUgas sebagai sUrirumah iaitU mengaSuh anak dan menjaga kebajiKan sUami, tetaPi apabila waniTa iSLam melakUkan sedemikian, dia dianggap telah didiSkriminaSikan, tidak diberikan haK oleh sUami dan ditindas dalam agama sendiri.maSyaALLAH...ISlam tidak pernah bermaKsUd sedemikian..ada hikMah dari segala sUruhan ALLAH ini..cUba saudara dan saUdari kaji dengan teliti..kaji prO dan kontranya..

 • bila orang yahUdi membunuh sesUka hati orang iSlam di PaleStin, tidak ada yang bersUara bagaikan semUa itU bukanlah satU kesalahan di mata mereKa semUa..tetapi bila sahaja ISLam bangkit unTuk perjUangkan haK sendiri, cOntonya penduduk paLestin melawan untUk mempertahankan diri sendiri ataU mereka akan dibUnuh...mereka akan dianggap sebagai pemberOntak.apa nie?? inilah jadinya bila manUSia sUdah dapat dibeli dengan wang ringgiT..

 • fenOmena di dUnia sekarang, termaSuk di Malaysia, tanah air kita sendiri. ibUbapa amat riSau jiKA anak tidak memperOleh kepUtusan yang cemerlang dalam peperikSaan. teTapi tidak pUla riSau jikA anak tidak pandai membaCa qUran , tiDak tahU cara sOlat malah ada yang tidaK tahU mengUcap dUa kalimah syahadah.asTArfirUllahalazim…..ingat!! anak-anaK adalah amanah dari ALLAH..kiTa akan disOal balik atas semUa amanah-amanah kiTa di mUka bUmi ALLAH ini kelak.

renUngkanlah temAn-teman..kiTA hidUp di dUnia ini hanyalah sebagai saTu persinggahan sebelUm ke dUnia yang kekal iaitU akhirat…kUmpulkan amalan sebanyak mUngkin sebakai beKalan bUat diri kita ini..

Sekiranya di dalam masjid pun masih wujud kemungkaran, bagaimana rahmat Allah SWT yang diharapkan akan turun ke atas umat ini ? Rahmat Allah SWT inilah satu kurniaan yang amat berharga daripada-Nya di mana tanpa rahmat ini, tentu sekali kehidupan umat Islam akan hilang kehormatan, keizzahan, kemuliaan dan kesatuan.


Nu’man bin Bashir r.a telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Terdapat segolongan manusia yang mentaati perintah-perintah Allah dan segolongan manusia yang lain melanggari batas-batas Allah. Perumpaan mereka adalah seperti dua golongan yang menaiki sebuah kapal di mana satu golongan berada di atas dan satu golongan lagi berada dalam perut kapal. Apabila golongan yang berada dalam perut kapal inginkan air mereka menyuruh golongan yang di atas supaya mengambilkan air untuknya sehinggalah mereka berkata : “Adakah patut kita kita menyusahkan golongan di atas apabila kita memerlukan air sedangkan kita boleh mendapat air yang banyak dengan melubangi bahagian bawah kapal ini”. Maka sekiranya golongan di atas tidak mencegah mereka dari kebodohan ini, nescaya mereka akan karam kesemuanya”. ( Riwayat Bukhari dan At-Tirmidzi ).


Di dalam hadith di atas jelas menunjukkan bahawa perlu ada suatu golongan yang menyeru ke arah ma’ruf dan mencegah dari sebarang unsur kemungkaran. Kewajipan untuk melaksankannya di kuat lagi dengan firman Allah SWT yang bermaksud : “Hendaklah ada di kalangan kamu satu umat yang menyeru ke arah makruf dan mencegah dari sebarang kemungkaran, sesungguhnya mereka itulah golongan yang berjaya”. ( Surah Ali Imran : 104 )

hakciPTa terpelihara cikgUfhahmie.blogspOt.com

No comments:

Followers